น้ำยาดีไซด์

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยีห้อ "ดีไซด์" (Decide) 
 
สารออกฤทธิ์ กอบด้วย 3 ตัวยา 
1.สารเดลต้าเมทริน(Deltamethrin )ความเข้มข้น 0.5% W/V 
2.เอสไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin 0.75%w/v) 
3.พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ (Piperonylbuuoxide 10% w/v) 
 
ข้อมูลทั่วไป 
- บรรจุภาชนะขวดอลูมิเนียม ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 0.5% w/v+S-bioallethrin 0.75%w/v+Piperonylbuuoxide 10% w/v 
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
- การใช้งานสำหรับยุง,แมลงบินและแมลงคลานทุกชนิดใช้เดลต้า ไซด์ 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 49 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่ 
- มีค่าความปลอดภัยสูง สูตรผสมสารเข้าน้ำมันแบบเข้มข้น EC 
ดีไซด์ เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัท ที่ได้รับมาตรฐานใช้กำจัดยุงที่พบตามบ้าน สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านค้า ภัตตาคาร สวนอาหาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์
อัตราฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นแบบฝอยละออง (ULV)
ใช้ดีไซด์ 100 ซีซี ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียดในอัตราส่วน 12.5 ซีซี ต่อ 100 ตารางเมตร
ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging)
ใช้ดีไซด์ 100 ซีซี ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 7 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 ซีซีต่อ 100 ตารางเมตร
เลขทะเบียน  อย.วอส.191/2553


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ