ชนิดจุ่ม

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม
ยี่ห้อ "ไบโอไลน์เมทแอมเฟตามีนแบบสตริป" (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “ ยาบ้า,ยาไอซ์ ”
"ชุดตรวจสารเสพติด" ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 
คุณสมบัติ  
- สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย  
- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding  
- วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว  
- มีความไวและความจำเพาะสูง  

องค์ประกอบในชุดตรวจ 
- แถบตรวจไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สติป บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น  
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้  
- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ)  
- นาฬิกาจับเวลา  
- ถุงมือแพทย์  
- ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ  

วิธีทำการทดสอบ 
- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง) 
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ 
- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที 

การแปลผล 
- ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี ยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
- ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
- แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่ 

หมายเหตุ : 1 
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ  
หมายเหตุ : 2 
ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป (แบบจุ่ม)สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ