ชนิดจุ่ม

ชุดตรวจมอร์ฟีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจเฮโลอีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจฝิ่นในปัสสาวะ แบบจุ่ม
ยี่ห้อ เฟโรซา มอร์ฟีน สตริป (แบบจุ่ม) ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ”
ชุดตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
คุณสมบัติ 
- สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย 
- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding 
- วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว 
- มีความไวและความจำเพาะสูง 

องค์ประกอบในชุดตรวจ : 
- แถบตรวจเฟโรซา มอร์ฟีน สตริป 100 เทส บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น 
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ 
- ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ) 
- นาฬิกาจับเวลา 
- ถุงมือแพทย์ 
- ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ 

วิธีทำการทดสอบ : 
- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง) 
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ 
- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที 

การแปลผล 
- ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
- ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณ เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
- แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่ 

หมายเหตุ : 1 
ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งต้องปรากฎเป็นสีชมพู การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ 

หมายเหตุ : 2 
ชุดตรวจสารเสพติดเฟโรซา มอร์ฟีน สตริป (แบบจุ่ม) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 100 test ต่อ 1 กล่อง


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ