ชนิดหยด

ชุดตรวจมอร์ฟีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจเฮโลอีนในปัสสาวะ, ชุดตรวจฝิ่นในปัสสาวะ แบบตลับหยด
ยี่ห้อ ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด (แบบตลับหยด)
ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติด “เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ”
ชุดตรวจสารเสพติดชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์ ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
คุณสมบัติ 
-  สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย 
-  ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding 
-  วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว 
-  มีความไวและความจำเพาะสูง 

องค์ประกอบในชุดตรวจ :  
-  ตลับทดสอบ ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด 40 ตลับ บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น 
-  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม/กล่อง 

อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้ 
-  ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (ถ้วยใส่ปัสสาวะ) 
-  นาฬิกาจับเวลา 
-  ถุงมือแพทย์ 
-  ฉลาก ชื่อ-สกุล ติดภาชนะใส่ปัสสาวะ 

วิธีทำการทดสอบ   :  
ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ในอุณหภูมิ 15-30 องศา ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยฉีกขาด 
-  นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด 
-  หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่ให้มา หยดลงไป 4 หยด ลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที 
-  รออ่านผลที่เวลา 5 นาที 
การแปลผล 
-  ผลลบ  เกิดแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น น้อยกว่า 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 
-  ผลบวก  มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจมีผลบวก หรือมีปริมาณเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
-  แปลผลไม่ได้  ไม่ปรากฏแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่ 

การเก็บรักษา 
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุ ที่ระบุไว้ในซองบรรจุ 

หมายเหตุ : ชุดตรวจสารเสพติดไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด (แบบตลับหยด) สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี และบรรจุอยู่ในซองฟอยล์ มีจำนวน 40 test ต่อ 1 กล่อง


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ