ทรายพลาสท์เบท

ทรายทีมีฟอส
ทรายเคลือบสารทีมีฟอส1% ยี่ห้อ"พลาสท์เบท 1 เอสจี" (Plastbait 1 SG) 
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสาร ทีมีฟอส (Temephos) 1%
มี 3  ชนิดคือ 1. บรรจุถัง น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม
2. บรรจุซองมาตรฐานน้ำหนัก 50 กรัม 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง
3. บรรจุซองชา น้ำหนัก 20 กรัม 1 ถัง บรรจุ 1,250 ซอง
ทรายพลาสท์เบท 1 เอสจี ทั้ง 3 แบบบรรจุในถังพลาสติกสีขาว
ข้อมูลทั่วไป 
 
- ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส(Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1% มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% ของน้ำหนักต่อน้ำหนัก 
 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล 
 
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w 
 
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.303/2550 
 
- พลาสท์เบทผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงและใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ 
 
- ใส่ในภาชนะบรรจุน้ำอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอนหรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร 
 
- ใส่ในหนองน้ำทั่วไปอัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร 
 
- ผลิตภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO  
 
- ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง เท่ากับ 100% 
คำเตือน : 
-ไม่ควรใช่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในวิธีใช้ วิธีแก้พิษเบื้องต้น 
-หากถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 
-หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการทุเลาลง หากไม่ทุเลา ให้นำส่งแพททย์ 
-หากกลืนกิน ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้วแล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอดติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที่ พร้อมพาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์ 
 
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่วงจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง


กดติดต่อสอบถาม

ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ ตรวจโรคหัวใจ

ติดต่อ